(KAHS) Karnali Academy of Health Sciences

Jumla,Karnali, Nepal

Senate Of KAHS

Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda'
Chancellor

Rt.Hon'ble Prime Minister

info@nepal.gov.np
0
Singhadurbar Kathmandu, Nepal
Mohan Bahadur Basnet
Co-Chancellor

Hon'ble  Minister for Health & Population

info@mohp.gov.np
4262802
Ramshahpath Kathmandu
Dr.Mangal Rawal
Vice Chancellor
vc@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Mr. Nirpendra Mahat
Registrar
registrar@kahs.edu.np
87520355
Chandannath, Jumla
Dr. Niresh Thapa
Rector
rector@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr.Roshan Pokhrel
Member

Secretary, Ministry of Health

inf0@mohp.gov.np
4262802
Ramshahpath Kathmandu
Arjun Prasad Pokhrel
Member

Secretary, Ministry of Finance

moev@mof.gov.np
4200537
Singhadurbar Kathmandu, Nepal
Ram Krishna Subedi
Member

Secretary, Ministry of Education

info@moest.gov.np
4200353
Singhadurbar Kathmandu, Nepal
Dr.Ramesh Bhattarai
Member
m.dean@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr. Rajiv Shah
Member
hd@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr. Nirajana Kayastha
Member
nirajanakayastha@gmail.com
87520355
KAHS
Naresh Bhandari
Member
info@kahs.edu.np
87520355
Jumla
Kantika Sejuwal
Member
info@kahs.edu.np
87520355
Chandannath, Jumla
Prof. Dr. Dharma Kanta Baskota
Member
info@tu.edu.np
4277585
Kathmandu, Nepal
Dr.Poojan Kumar Rokaya
Member
director@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Sumitra BC
Member
admin@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Saraswoti Kumari Gautam Bhattarai
Member
saraswotigautam@gmail.com
87520355
Kathmandu, Nepal
Dr.Kailash Kumar Bhandari
Member
info@kahs.edu.np
87520355
Kathmandu, Nepal
Rama Kanta Upadhaya
Member
info@kahs.edu.np
87520355
KAHS