(KAHS) Karnali Academy of Health Sciences

Jumla,Karnali, Nepal

Executive Committee Of KAHS

Dr. Mangal Rawal
Vice Chancellor
dr.mangal@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr.Niresh Thapa
Rector
dr.niresh@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Mr. Nirpendra Mahat
Registrar
meronirpen@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Poojan Kumar Rokaya
Director
dr.poojan@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr. Ramesh Bhattarai
Dean, School of Medicine
dean@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr.Rajiv Shah
Member

Hospital Director

rjvshaj512@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Anup Mangal Samal
Member
sam.anup@gmail.com
87520355
KAHS