(KAHS) Karnali Academy of Health Sciences

Jumla, Nepal
Administrative Officer (Central Admin)
amritbdrbhandari@gmail.com
9851025826
Administrative Officer (Academy)
indraraazdangi@gmail.com
9858320470
Administrative Officer ( Hospital)
dwandashahi@gmail.com
9848166703
IT
adhikari.binod@kahs.edu.np
9855052423
HR Manager
optimisticnanda@gmail.com
Finance Chief
dep.finance@kahs.edu.np
9841967152
Store Chief
rokayachetbdr@gmail.com
9848302925
Medical Recorder
budha.megh2002@gmail.com
9849030342